Bác Nguyễn Phú Trọng ơi, dân Hải Phòng khổ quá (gồm 18 video)

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, phó chủ tịch quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, vi … Đọc tiếp Bác Nguyễn Phú Trọng ơi, dân Hải Phòng khổ quá (gồm 18 video)